European Enterprise Awards - "Tunnusta ettevõtluse edendajat 2008"

 „Tunnusta ettevõtluse edendajat” on üleeuroopalise konkursi „European Enterprise Awards” raames korraldatav siseriiklik eelvoor, millega soovitakse välja selgitada, tunnustada ja laiemale avalikkusele esitleda silmapaistvaid algatusi ja tegijaid, kes on panustanud ettevõtluskeskkonna edendamisse.

„Tunnusta ettevõtluse edendajat” konkursi tulemusena anti käesoleval aastal välja kaks peaauhinda, mille võitsid BDA Consulting OÜ projekt „Noorte äriplaanide konkurss „Ajujaht““ ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projekt „Õppiv küla“. Lisaks kuulutas žürii välja ka võitjad Eesti eelvooru alamkategooriates. Ettevõtluse edendamise kategoorias sai auhinna BDA Consulting OÜ projekt „Noorte äriplaanide konkurss „Ajujaht““, ettevõtluse arendamise auhind läks SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid projektile „Ettevõtlusinkubaator kui väikeettevõtluse edendamise baasstruktuur.“ Oskustesse investeerimise auhinna andis žürii SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse projektile „Leiunduskoolitus“, vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse auhinna sai MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projekt „Õppiv küla“. Žürii otsustas välja anda ka eriauhinna ettevõtlushariduse edendamise eest SA Innove projektile „Ettevõtluse edendamine kutseõppeasutustes“.

Võtjate selgitamisel ja parimate väljasõelumisel kasutati ühtset üleeuroopalist metoodikat. Hindamisel lähtuti algatuse originaalsusest, mõjust kohalikule majandusele nii lühi- kui pikaajalisest perspektiivist lähtuvalt ning projekti jätkusuutlikkusest. Samuti arvestati, kuivõrd on projekti väljatöötamisel ja elluviimisel kaasatud erinevaid huvirühmi ning millised on saadud kogemuste kasutamisvõimalused teistes piirkondades.

„Tunnusta ettevõtluse edendajat 2008” siseriikliku konkursi žürii koosseisu kuulusid žürii esimehena Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemets, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Lauri Tammiste, Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna juhataja Thor-Sten Vertmann, EASi juhatuse liige Ülari Alamets, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie ja EBS Juhtimiskoolituse Keskuse juhatuse liige Madis Sander.

„Tunnusta ettevõtluse edendajat 2008” peaauhind ja ettevõtluse edendamise auhind omistati BDA Consulting OÜ esitatud projektile „Noorte äriplaanide konkurss „Ajujaht““.

Uuringud on näidanud, et tulevaste ettevõtjatena nähakse peamiselt 16-24-aastaseid noori. Noortele ettevõtjatele on suunatud mitmeid toetusprogramme, kuid siiski on raske alustada, kui varasemalt igasugused kokkupuuted ettevõtlusega puuduvad. Sellest tulenevalt algatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tudengite äriplaanide konkursi. Projekti viis koos partneritega ellu BDA Consulting.

„Ajujaht“ koosnes kolmest etapist. Kõigepealt viidi läbi massiivne teavituskampaania, mis kaasas ligikaudu 1000 noort inimest, seejärel esitasid osalejad 104 äriideed, mida asjatundjad jooksvalt nõustasid. Ideedest 24% moodustasid isikupõhised teenused, 20% internetiteenused, 15% transport ja logistika ning ülejäänud projektid olid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, disaini, tarkvara- ja mobiililahenduste valdkonnast. Neist äriideedest tekkis 24 äriplaani (meeskonda), mis said kolme kuu jooksul tipptasemel koolitust ning võimaluse korral leiti ka meeskondadele mentorid. Peale koolitust toimus täiendatud äriplaanide hindamine. Ajujahi konkursi esimese koha võitis häälkäsklustega mobiiliteenuse lahendus, teise koha logistika valdkonda kuuluv laoriiulite süsteem, kolmanda koha tekstide märkimise võimalus internetis. Auhinnafondiks suudeti koguda 875 000 krooni. Täna on kõik võitnud meeskonnad tegevad, olles suunanud auhinnaraha oma ettevõtte alustamiseks.

Projektimeeskond on otsustanud Ajujahi konkursside korraldamist jätkata ning seadnud endale ambitsioonika eesmärgi olla 2013. aastaks Eesti noorte jaoks prestiižseim ning atraktiivseim arenguprogramm, eesmärgiga kasvatada Eestis uut innovaatiliste ja teadmismahukate ettevõtjate põlvkonda.

Žüriile avaldas selle projekti puhul erilist muljet väga hea teostus, põhjalik sihtgrupi tundmaõppimine ning läbimõeldud kommunikatsioon ja selgelt ka positiivne tagasiside kõikidelt projekti osapooltelt.

„Tunnusta ettevõtluse edendajat 2008“ teise peaauhinna ning samuti vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse auhinna sai MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projekt „Õppiv küla“.

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant tegevus keskendub maaelu arendamisele läbi koolituste, informatsiooni jagamise ja teiste projektide. Projekti „Õppiv Küla“ läbivaks ideeks oli luua elukestva õppe keskused keskustest kaugemal asuvates piirkondades ning käivitada seal õpiettevõtted. Õpiettevõtted on Eestis täiesti uus algatus, kus täiskasvanud aasta jooksul oma ühise toote või teenuse välja arendamise ja rakendamise kaudu omandavad juhtimise, turunduse, suhtlemise, raamatupidamise, äriplaani koostamise ja muid oskusi. Projekti raames osales tegevustes 77 inimest erinevatest küladest ning programmi lõpetas edukalt 15 õpiettevõtet kõige erinevamatest valdkondadest alates lastehoiuteenuse pakkumisest, kuni luiskude valmistamiseni.

Projekti käigus töötati välja täiskasvanutele suunatud õpiettevõtte metoodika ning projekti lõppjärgus (aprill 2008) trükiti 1000 eksemplari õpiettevõtte metoodikat tutvustavat õppematerjali. Projekti lõpuks sai 17 inimest koolitust õpiettevõtte metoodikast ehk sellest, kuidas korraldada täiskasvanutele praktilist ettevõtluskoolitust. Samuti pakkus koolitus infot külaseltsi võimalustest ning elukestva õppe korraldamisest. Sellega pandi alus analoogsete tegevuste ja koolituste jätkamiseks tulevikus.

Tagasiside projekti „Õppiv Küla“ kohta oli positiivne – mitu inimest on hakanud või kavatsevad hakata FIE-ks, mitmed on leidnud endale sobiva lisatöö või oskavad oma oskusi paremini müüa. Samuti on osalejatel paranenud arusaam ettevõtja rollidest ning oma võimekusest olla ettevõtja, suurenenud on tegutsemis- ja suhtlemisjulgus ning koostöö omavalitsustega.

Teiste konkursil osalenud väga heade projektide hulgas jäi „Õppiv küla“ žüriile silma just oma värske fookusega ning tugeva regionaalse mõjuga. Õpiettevõtete kasutamine ja nende tugev sidumine kohalike kogukondadega omab potentsiaali lisaks ettevõtluse edendamisele ka uute lahenduste leidmiseks kohalike elu probleemidele.

Ettevõtluse arendamise auhind omistati SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid projektile „Ettevõtlusinkubaator kui väikeettevõtluse edendamise baasstruktuur.“

Inkubaatoritest on abi olnud mitmele ettevõttele tegevuse algaegadel. SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid hõlmab kahte inkubaatorit, milles kasutab inkubatsiooniteenust 21 ettevõtet. Inkubatsiooniteenus võimaldab ettevõtjal saada nõustamist, õppida koostööd ning rentida soodsalt tööruume. Edaspidi on kavas inkubaatoritel rohkem spetsialiseeruda, selle protsessi järgmise sammuna avatakse 2008. aasta lõpul inkubaator loomesektoris tegutsevatele ettevõtjatele.

Oskustesse investeerimise auhinna andis žürii SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse projektile „Leiunduskoolitus“.

Leiunduskoolituse projekt tõestas, et leiutada võib peaaegu igaüks ning leiutamine ei eelda mahukaid teadmisi ning võib olla väga praktiline tegevus, mitte harrastus veidrikele. Projekti tulemusena sai kasuliku mudeli tunnustuse 12 leiutist, mis moodustas Eesti aastasest kasulikest mudelitest tervelt 9%.

Žürii andis välja ka eriauhinna ettevõtluse edendamise eest SA Innove projektile „Ettevõtluse edendamine kutseõppeasutustes“.

Projekti tulemina osales ettevõtluskoolituses 1500 õpilast ja 79 õpetajat. Eesmärgiks oli tõsta kutsekoolides õppijate ja nende õpetajate teadlikkust ettevõtlusest. Valmis praktiline õppematerjal kutsekoolidele ning simulatsioonimäng Pizzeria, milles mängijal on võimalik kogeda oma otsuste mõju virtuaalsele ettevõttele.